دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Chicago P.D.

داستان سریال درمورد اداره پلیس منطقه ۲۱ شیکاگو می باشد که از ۲ گروه متفاوت پلیس عمومی و واحد اطلاعات تشکیل شده و ماجراها و رویداد هایی که این گروه ها با آن مواجه میشوند…

باکس دانلود
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 21 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 197 MB
قسمت 21 WEBRip FileSize: 197 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 207 MB
قسمت 20 WEBRip FileSize: 208 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 298 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 233 MB
قسمت 19 WEBRip FileSize: 205 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 184 MB
قسمت 18 WEBRip FileSize: 195 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 214 MB
قسمت 17 WEBRip FileSize: 212 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 211 MB
قسمت 16 WEBRip FileSize: 202 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 273 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 205 MB
قسمت 15 WEBRip FileSize: 209 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 234 MB
قسمت 14 WEBRip FileSize: 232 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 192 MB
قسمت 13 WEBRip FileSize: 196 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 191 MB
قسمت 12 WEBRip FileSize: 201 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 207 MB
قسمت 11 WEBRip FileSize: 205 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 221 MB
قسمت 10 WEBRip FileSize: 206 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 279 MB
قسمت 9 WEBRip FileSize: 223 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 193 MB
قسمت 8 WEBRip FileSize: 205 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 223 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 218 MB
قسمت 6 WEBRip FileSize: 214 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 206 MB
قسمت 5 WEBRip FileSize: 219 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 268 MB
قسمت 4 WEBRip FileSize: 221 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 222 MB
قسمت 3 WEBRip FileSize: 193 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 2 WEBRip FileSize: 213 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 274 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 227 MB
قسمت 1 WEBRip FileSize: 216 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 HDTV FileSize: 165 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 152 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 153 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 159 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 160 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 149 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 142 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 143 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 167 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 168 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 165 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 166 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 161 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 162 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 234 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 235 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 152 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 162 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 163 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 170 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 169 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 178 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 179 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 174 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 175 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 173 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 172 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 162 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 208 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 175 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 173 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 174 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 174 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 175 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 250 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 200 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 200 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 23 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 23 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 230 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 230 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 23 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 220 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 23 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 239 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 292 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 180 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 239 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 23 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 181 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 181 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 23 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 301 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 301 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 23 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 187 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 187 MB
کانال تلگرام