دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Medcezir

یامان، که در حومه‌های استانبول زندگی می‌کند، به همراه برادرش که به دزدی دست زده است به زندان فرستاده می‌شود. یامان با آشنایی با وکیلی به نام سلیم شانس دوباره‌ای پیدا می‌کند.

باکس دانلود
قسمت 77 FileSize: 1.384 GB
قسمت 76 FileSize: 1.210 GB
قسمت 75 FileSize: 0 MB
قسمت 74 FileSize: 1.032 GB
قسمت 73 FileSize: 1.121 GB
قسمت 72 FileSize: 1.276 GB
قسمت 71 FileSize: 1.244 GB
قسمت 70 FileSize: 1.179 GB
قسمت 68 FileSize: 1.011 GB
قسمت 67 FileSize: 1.139 GB
قسمت 66 FileSize: 1.158 GB
قسمت 65 FileSize: 1.089 GB
قسمت 64 FileSize: 1.164 GB
قسمت 63 FileSize: 1.239 GB
قسمت 62 FileSize: 1.248 GB
قسمت 61 FileSize: 1.053 GB
قسمت 60 FileSize: 0 MB
قسمت 59 FileSize: 1.096 GB
قسمت 58 FileSize: 0 MB
قسمت 57 FileSize: 1.110 GB
قسمت 56 FileSize: 1.161 GB
قسمت 55 FileSize: 1.034 GB
قسمت 54 FileSize: 0 MB
قسمت 53 FileSize: 1.195 GB
قسمت 52 FileSize: 1.106 GB
قسمت 51 FileSize: 1.036 GB
قسمت 50 FileSize: 1.117 GB
قسمت 49 FileSize: 0 MB
قسمت 48 FileSize: 1.048 GB
قسمت 47 FileSize: 1.097 GB
قسمت 46 FileSize: 1.151 GB
قسمت 45 FileSize: 1.171 GB
قسمت 44 FileSize: 1.009 GB
قسمت 43 FileSize: 1.081 GB
قسمت 42 FileSize: 1.264 GB
قسمت 41 FileSize: 1.090 GB
قسمت 40 FileSize: 1.072 GB
قسمت 39 FileSize: 1.338 GB
قسمت 38 FileSize: 1.199 GB
قسمت 36 FileSize: 1.137 GB
قسمت 35 FileSize: 1.265 GB
قسمت 34 FileSize: 1.055 GB
قسمت 33 FileSize: 1.044 GB
قسمت 31 FileSize: 866 MB
قسمت 30 FileSize: 1.076 GB
قسمت 29 FileSize: 1.192 GB
قسمت 28 FileSize: 1.067 GB
قسمت 27 FileSize: 1.083 GB
قسمت 26 FileSize: 1.117 GB
قسمت 25 FileSize: 1.049 GB
قسمت 24 FileSize: 1.178 GB
قسمت 23 FileSize: 1.031 GB
قسمت 22 FileSize: 1.082 GB
قسمت 21 FileSize: 1.128 GB
قسمت 20 FileSize: 1.266 GB
قسمت 19 FileSize: 1.150 GB
قسمت 18 FileSize: 1.198 GB
قسمت 17 FileSize: 1.178 GB
قسمت 16 FileSize: 1.190 GB
قسمت 15 FileSize: 1.229 GB
قسمت 14 FileSize: 1.160 GB
قسمت 13 FileSize: 978 MB
قسمت 12 FileSize: 1.118 GB
قسمت 11 FileSize: 1.167 GB
قسمت 10 FileSize: 1.003 GB
قسمت 9 FileSize: 1.148 GB
قسمت 8 FileSize: 1.123 GB
قسمت 7 FileSize: 1.065 GB
قسمت 6 FileSize: 1.005 GB
قسمت 5 FileSize: 1.042 GB
قسمت 4 FileSize: 1.057 GB
قسمت 3 FileSize: 1.061 GB
قسمت 2 FileSize: 1017 MB
قسمت 1 FileSize: 1.181 GB
قسمت 77 FileSize: 952 MB
قسمت 76 FileSize: 832 MB
قسمت 75 FileSize: 0 MB
قسمت 74 FileSize: 708 MB
قسمت 73 FileSize: 771 MB
قسمت 72 FileSize: 878 MB
قسمت 71 FileSize: 855 MB
قسمت 70 FileSize: 811 MB
قسمت 68 FileSize: 694 MB
قسمت 67 FileSize: 784 MB
قسمت 66 FileSize: 797 MB
قسمت 65 FileSize: 749 MB
قسمت 64 FileSize: 800 MB
قسمت 63 FileSize: 853 MB
قسمت 62 FileSize: 858 MB
قسمت 61 FileSize: 724 MB
قسمت 60 FileSize: 0 MB
قسمت 59 FileSize: 754 MB
قسمت 58 FileSize: 0 MB
قسمت 57 FileSize: 765 MB
قسمت 56 FileSize: 799 MB
قسمت 55 FileSize: 712 MB
قسمت 54 FileSize: 0 MB
قسمت 53 FileSize: 822 MB
قسمت 52 FileSize: 761 MB
قسمت 51 FileSize: 713 MB
قسمت 50 FileSize: 767 MB
قسمت 49 FileSize: 0 MB
قسمت 48 FileSize: 721 MB
قسمت 47 FileSize: 754 MB
قسمت 46 FileSize: 793 MB
قسمت 45 FileSize: 804 MB
قسمت 44 FileSize: 693 MB
قسمت 43 FileSize: 743 MB
قسمت 42 FileSize: 869 MB
قسمت 41 FileSize: 747 MB
قسمت 40 FileSize: 737 MB
قسمت 39 FileSize: 919 MB
قسمت 38 FileSize: 822 MB
قسمت 36 FileSize: 782 MB
قسمت 35 FileSize: 870 MB
قسمت 34 FileSize: 729 MB
قسمت 33 FileSize: 720 MB
قسمت 31 FileSize: 715 MB
قسمت 30 FileSize: 741 MB
قسمت 29 FileSize: 821 MB
قسمت 28 FileSize: 733 MB
قسمت 27 FileSize: 744 MB
قسمت 26 FileSize: 769 MB
قسمت 25 FileSize: 722 MB
قسمت 24 FileSize: 810 MB
قسمت 23 FileSize: 710 MB
قسمت 22 FileSize: 744 MB
قسمت 21 FileSize: 775 MB
قسمت 20 FileSize: 871 MB
قسمت 19 FileSize: 790 MB
قسمت 18 FileSize: 825 MB
قسمت 17 FileSize: 811 MB
قسمت 16 FileSize: 821 MB
قسمت 15 FileSize: 845 MB
قسمت 14 FileSize: 797 MB
قسمت 13 FileSize: 655 MB
قسمت 12 FileSize: 770 MB
قسمت 11 FileSize: 803 MB
قسمت 10 FileSize: 693 MB
قسمت 9 FileSize: 790 MB
قسمت 8 FileSize: 776 MB
قسمت 7 FileSize: 734 MB
قسمت 6 FileSize: 693 MB
قسمت 5 FileSize: 716 MB
قسمت 4 FileSize: 727 MB
قسمت 3 FileSize: 728 MB
قسمت 2 FileSize: 682 MB
قسمت 1 FileSize: 812 MB
قسمت 77 FileSize: 596 MB
قسمت 76 FileSize: 521 MB
قسمت 75 FileSize: 0 MB
قسمت 74 FileSize: 445 MB
قسمت 73 FileSize: 483 MB
قسمت 72 FileSize: 550 MB
قسمت 71 FileSize: 536 MB
قسمت 70 FileSize: 508 MB
قسمت 68 FileSize: 435 MB
قسمت 67 FileSize: 491 MB
قسمت 66 FileSize: 499 MB
قسمت 65 FileSize: 470 MB
قسمت 64 FileSize: 501 MB
قسمت 63 FileSize: 535 MB
قسمت 62 FileSize: 538 MB
قسمت 61 FileSize: 454 MB
قسمت 60 FileSize: 0 MB
قسمت 59 FileSize: 472 MB
قسمت 58 FileSize: 0 MB
قسمت 57 FileSize: 479 MB
قسمت 56 FileSize: 501 MB
قسمت 55 FileSize: 446 MB
قسمت 54 FileSize: 0 MB
قسمت 53 FileSize: 515 MB
قسمت 52 FileSize: 477 MB
قسمت 51 FileSize: 447 MB
قسمت 50 FileSize: 481 MB
قسمت 49 FileSize: 0 MB
قسمت 48 FileSize: 452 MB
قسمت 47 FileSize: 472 MB
قسمت 46 FileSize: 497 MB
قسمت 45 FileSize: 504 MB
قسمت 44 FileSize: 435 MB
قسمت 43 FileSize: 466 MB
قسمت 42 FileSize: 544 MB
قسمت 41 FileSize: 468 MB
قسمت 40 FileSize: 462 MB
قسمت 39 FileSize: 576 MB
قسمت 38 FileSize: 516 MB
قسمت 36 FileSize: 490 MB
قسمت 35 FileSize: 545 MB
قسمت 34 FileSize: 457 MB
قسمت 31 FileSize: 448 MB
قسمت 30 FileSize: 464 MB
قسمت 29 FileSize: 514 MB
قسمت 28 FileSize: 459 MB
قسمت 27 FileSize: 466 MB
قسمت 26 FileSize: 482 MB
قسمت 25 FileSize: 452 MB
قسمت 24 FileSize: 508 MB
قسمت 23 FileSize: 445 MB
قسمت 22 FileSize: 466 MB
قسمت 21 FileSize: 486 MB
قسمت 20 FileSize: 546 MB
قسمت 19 FileSize: 495 MB
قسمت 18 FileSize: 517 MB
قسمت 17 FileSize: 508 MB
قسمت 16 FileSize: 514 MB
قسمت 15 FileSize: 529 MB
قسمت 14 FileSize: 500 MB
قسمت 13 FileSize: 411 MB
قسمت 12 FileSize: 482 MB
قسمت 11 FileSize: 503 MB
قسمت 10 FileSize: 434 MB
قسمت 9 FileSize: 495 MB
قسمت 8 FileSize: 486 MB
قسمت 7 FileSize: 460 MB
قسمت 6 FileSize: 434 MB
قسمت 5 FileSize: 449 MB
قسمت 4 FileSize: 455 MB
قسمت 3 FileSize: 456 MB
قسمت 2 FileSize: 427 MB
قسمت 1 FileSize: 509 MB
قسمت 77 FileSize: 419 MB
قسمت 76 FileSize: 366 MB
قسمت 75 FileSize: 0 MB
قسمت 74 FileSize: 312 MB
قسمت 73 FileSize: 339 MB
قسمت 72 FileSize: 386 MB
قسمت 71 FileSize: 376 MB
قسمت 70 FileSize: 357 MB
قسمت 68 FileSize: 306 MB
قسمت 67 FileSize: 345 MB
قسمت 66 FileSize: 351 MB
قسمت 65 FileSize: 330 MB
قسمت 64 FileSize: 352 MB
قسمت 63 FileSize: 376 MB
قسمت 62 FileSize: 378 MB
قسمت 61 FileSize: 319 MB
قسمت 60 FileSize: 0 MB
قسمت 59 FileSize: 332 MB
قسمت 58 FileSize: 0 MB
قسمت 57 FileSize: 337 MB
قسمت 56 FileSize: 352 MB
قسمت 55 FileSize: 313 MB
قسمت 54 FileSize: 0 MB
قسمت 53 FileSize: 362 MB
قسمت 52 FileSize: 335 MB
قسمت 51 FileSize: 314 MB
قسمت 50 FileSize: 338 MB
قسمت 49 FileSize: 0 MB
قسمت 48 FileSize: 318 MB
قسمت 47 FileSize: 332 MB
قسمت 46 FileSize: 349 MB
قسمت 45 FileSize: 354 MB
قسمت 44 FileSize: 305 MB
قسمت 43 FileSize: 327 MB
قسمت 42 FileSize: 382 MB
قسمت 41 FileSize: 329 MB
قسمت 40 FileSize: 324 MB
قسمت 39 FileSize: 404 MB
قسمت 38 FileSize: 362 MB
قسمت 36 FileSize: 344 MB
قسمت 35 FileSize: 383 MB
قسمت 34 FileSize: 321 MB
قسمت 31 FileSize: 315 MB
قسمت 30 FileSize: 326 MB
قسمت 29 FileSize: 361 MB
قسمت 28 FileSize: 323 MB
قسمت 27 FileSize: 327 MB
قسمت 26 FileSize: 338 MB
قسمت 25 FileSize: 317 MB
قسمت 24 FileSize: 356 MB
قسمت 23 FileSize: 312 MB
قسمت 22 FileSize: 327 MB
قسمت 21 FileSize: 341 MB
قسمت 20 FileSize: 383 MB
قسمت 19 FileSize: 347 MB
قسمت 18 FileSize: 363 MB
قسمت 17 FileSize: 357 MB
قسمت 16 FileSize: 361 MB
قسمت 15 FileSize: 372 MB
قسمت 14 FileSize: 351 MB
قسمت 13 FileSize: 288 MB
قسمت 12 FileSize: 339 MB
قسمت 11 FileSize: 354 MB
قسمت 10 FileSize: 305 MB
قسمت 9 FileSize: 348 MB
قسمت 8 FileSize: 342 MB
قسمت 7 FileSize: 323 MB
قسمت 6 FileSize: 305 MB
قسمت 5 FileSize: 315 MB
قسمت 4 FileSize: 320 MB
قسمت 3 FileSize: 320 MB
قسمت 2 FileSize: 300 MB
قسمت 1 FileSize: 357 MB
کانال تلگرام